1. Vizija

Tautinių mažumų gimnazija, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, turinti patirtį dirbant su įvairių tautybių mokiniais, dirbanti modernioje ir saugioje mokymosi aplinkoje. Vykdant vidurinio ugdymo programą mokiniams suteikiama galimybė kai kuriuos dalykus mokytis rusų ir lietuvių kalbomis.

Siūlomos mobilios mokymosi grupės, suteikiančios individualių gebėjimų ir poreikių mokiniams realizavimo(si) galimybes.

Gimnazijos pedagogai, įvaldę komandinio darbo ir lyderystės įgūdžius, orientuoja mokinius į kintančius visuomenės poreikius.

Ugdymas pagrįstas tolerancijos, pilietiškumo ir tautiškumo principais, skatinančiais nuolatinį mokinio ir mokytojo tobulėjimą ir bendradarbiavimą.

1.2 Misija

Tautinių mažumų su dėstomąja rusų kalba gimnazija, kurioje įgyjamas pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas. Kai kurie dalykai mokomi lietuvių kalba.

Gimnazijoje mokiniai išreiškia ir lavina savo įvairiapusius gebėjimus, ypač puoselėjamos teatro meno tradicijos.

Mokykla renovuota, estetiškai apipavidalinta, saugi, sukaupusi turtingą materialinę bazę.

1.3. Prioritetai

  1. Saugios aplinkos gimnazijoje kūrimas.

  2. Ugdytinių poreikių tenkinimas

  3. Ugdymo modernizavimas ir viešieji ryšiai.

  4. Tautiškumas, pilietiškumas, tolerancija.

  5. Gimnazijos unikalumas.

1.4. Gimnazijos vertybės

  • Kiekvienas žmogus yra asmenybė

  • Mokytojų, mokinių ir tėvų bendradarbiavimas

  • Tarpusavio santykių tolerancija

  • Abipusė (mokinių-mokytojų, mokytojų–tėvų) pagarba